PRZYCZEPY SAMOCHODOWE - AUTONADWOZIA - IMPORT - EXPORT - SPRZEDAZ

BLYSS Polska Sp. z o.o.   ul. Opolska 28A, 46-280 Jasienie   E-mail: handlowy2@blyss.pl

Regulamin

BlyssOGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

1. Postanowienia ogólne

1.  Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży dostawy towarów oraz usług, których sprzedawcą jest:

Blyss Polska Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 17

46-320 Praszka

NIP: 751 176 10 34

wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  0000371606 dalej: „Sprzedający”).

2. Niniejsze OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę.

3. Niniejsze OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy (dalej: „Kupujący”) jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki

sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.

5. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają

pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakim zawierają uregulowania

odmienne niż niniejsze OWS.

6. Niniejsze OWS są publikowane są na stronie internetowej Sprzedającego: www.blyss.pl / autolawety.pl / speedcaravan.pl


2. Definicje

 

Użycie w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

1. Sprzedający – Blyss Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce (46-320 ) , przy ul. Fabrycznej 17 , nr KRS 0000371606 , nr NIP 751 176 10 34,

2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

3. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.

4. Produkty – rzeczy ruchome, towary i usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy

sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

5. Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście,

listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane

Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu,

sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.

6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

 

3. Zawarcie umowy

 

1. Informacje dotyczące towarów i usług, których sprzedawcą jest Sprzedający (dalej: „Produkty”)

przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej

Sprzedającego mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą Sprzedającego.

3. Kupujący może składać zamówienia pisemnie, także drogą elektroniczną.

4. Sprzedający składa Kupującemu ofertę w formie pisemnej ( e-mailem lub listownie).

5. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta w chwili otrzymania zamówienia przez

Sprzedającego, które w odniesieniu do istotnych warunków umowy nie odbiega w żadnym stopniu od oferty otrzymanej przez Kupującego.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym przez Kupującego a ofertą Sprzedawcy,

wiążące jest potwierdzenie zamówienia, które jest wystawiane i przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę, chyba że Kupujący odwoła zamówienie, w formie pisemnej (e-mailem), niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 1 dnia kalendarzowego od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

7. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:

 • Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
 • Numer NIP,
 •  Określenie wskazanego Produktu nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
 •  Ilość zamówionego towaru,
 •  Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru Produktu.

8. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności Produktu, jak również niezgodności w szczególnych parametrach Produktu określonych w pierwotnym zamówieniu.

9. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po

uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

 

4. Cena

 

1. Cena za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży będzie każdorazowo określana w ofercie lub

umowie sprzedaży.

2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez Sprzedającego faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień umowy sprzedaży.

3. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie

4. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.

5. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu

umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Produktu, na

które Sprzedający nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług, itp.

7. Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od

towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

8. Ceny podawane przez Sprzedającego nie uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych ani innych ciężarów finansowych nałożonych na Produkty według prawa właściwego dla siedziby Kupującego.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach sugerowanych w ofertach w przypadku wzrostu cen materiałów i surowców oraz zaistnienia innych, istotnych okoliczności mogących wpłynąć na wzrost kosztów wytworzenia produktów.

10. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.

11. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedającemu należą się odsetki za czas opóźnienia, chociażby

Sprzedający nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które

Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. Sprzedającemu należą się odsetki ustawowe, o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.

12. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym terminie.

13. Rozpatrywanie reklamacji odbywa się po wcześniejszym uregulowaniu całkowitej należności za produkt, usługę. 

 

5. Dostawa i transport Produktów

 

1. Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w ofercie lub potwierdzeniu

zamówienia.

2. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku:

 • wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego;
 • opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny;
 • nieudzielenia Sprzedającemu przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji umowy lub dostawy;
 •  działania siły wyższej.

W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedającego do wznowienia dostawy.

3. Koszt i ryzyko transportu Produktów obciąża Kupującego.

4. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą na Kupującego z momentem wydania mu go przez Sprzedającego.

5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Produktu dokonać sprawdzenia zgodności

dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz

jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 1 dnia roboczego)

zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

6. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia Produktów, Sprzedający

ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.

7. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem Produktu z magazynu Sprzedającego, o czas dłuższy niż 7 (słownie: siedem) dni albo nie dokonał w uzgodnionym terminie odbioru Produktu w innym uzgodnionym miejscu, Sprzedający wezwie Kupującego, do odbioru Produktu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania.

8. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w pkt. 7 Sprzedający jest uprawniony do

oddania Produktu na przechowanie albo do przechowywania towaru we własnym magazynie, na koszt i

ryzyko Kupującego .

9. Koszty opłaty za bezumowne przechowywanie nieodebranego Produktu za każdy dzień przechowania – wynoszą 1000 zł netto ( słownie : tysiąc złotych netto ) .

 

6. Siła wyższa

 

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa).

2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Kupującego.

 

7. Kary umowne

 

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, w wysokości 20% ceny podwyższonej o należny podatek od towarów i usług. Zapłata kary umownej nie zwalnia Kupującego z obciążenia rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

 

8. Odpowiedzialność

 

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym że odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając utracone

korzyści. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu

niewłaściwego doboru Produktów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z

przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których

wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury w ramach której Produkty mają być

eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Produkty mają być połączone.

2. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% wynagrodzenia umownego netto, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.

3. Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę Produktów lub materiałów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa, Sprzedający nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.

4. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania Produktów dostarczonych przez Sprzedającego w

określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad towaru wykonanego przez

Kupującego z zastosowaniem Produktów dostarczonych przez Sprzedającego.

 

9. Gwarancja

 

1. Sprzedający udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału i wykonania Odpowiedzialności Gwaranta nie obejmuje normalnego zużycia lub zniszczenia.

2. Sprzedający udziela 12 miesięcznej gwarancji na sprzedawany Produkt liczonej od dnia zakupu Produktu, wskazanego w karcie gwarancyjnej.

3. Kupujący uprawniony jest do realizacji praw wynikających z gwarancji wyłącznie w oparciu o wystawioną przez Sprzedającego kartę gwarancyjną i wyłącznie w przypadku przestrzegania zasad użytkowania i konserwacji sprzedawanego Produktu, określonych przez Sprzedającego.

4. Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących pierwotnie w sprzedanym Produkcie. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, w tym w szczególności wad powstałych wskutek:

 • nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania Produktu;
 • nieprawidłowego doboru Produktu do warunków użytkowania;
 • nieprawidłowego montażu lub konserwacji;
 • napraw lub ingerencji dokonanych przez Kupującego bądź osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedającego lub niezgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Gwaranta;
 • działania siły wyższej.

5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Produkt w przypadku stwierdzenia modyfikacji Produktu lub śladów ingerencji osób nieuprawnionych.

6. Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Wywiezienie Produktu za granicę Polski skutkuje utratą gwarancji. Naprawy gwarancyjne nie będę wykonywane poza granicą Polski. Wszelkie naprawy nawet w okresie gwarancji wykonywane poza granicą Polski obciążają Kupującego. W sytuacji, jeżeli Kupujący chce, aby Sprzedający wykonał naprawę za granicą Polski naprawa taka będzie naprawą odpłatną w każdym zakresie, w tym odpłatne są części, robocizna, dojazd i inne.

7. Sprzedający nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Kupującego w wyniku awarii lub

niesprawności towaru, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji.

8. Gwarancja niniejsza nie obejmuje utraconych korzyści w związku z wadami Produktu ani zadośćuczynienia.

9. Roszczenia gwarancyjne dotyczące podwozi objętych gwarancją producenta będą rozpatrywane na warunkach gwarancji określonych przez danego producenta.

10. Wady będą usuwane w miejscu i czasie wyznaczonym przez Sprzedającego. Termin gwarancji, jej zakres oraz miejsce świadczenia usług gwarancyjnych podane są w Karcie Gwarancyjnej.

11. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie lub okazanie produktu wraz z dowodem zakupu ( z wyłączeniem leasingu) , oryginalną, poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną (tzn. zawierającą pieczęć firmową Gwaranta, numer dowodu zakupu, datę sprzedaży, nazwę i typ urządzenia, numer fabryczny, numer VIN, oznaczenie kategorii gwarancji, czytelny podpis osoby wystawiającej kartę oraz podpis kupującego).

 

10. Rękojmia

 

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona.

11. Cesja

 

1. Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem Sprzedającego jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie pisemnej.

 

 

12. Postanowienia końcowe

 

1. Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w

Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku .

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWS jest sąd

właściwy dla siedziby Sprzedającego.

4. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWS nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.

5. Sprzedający ma prawo przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach

związanych z realizacją umowy sprzedaży.

6. Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W przypadku, gdy niniejsze OWS zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały OWS w języku polskim.

8. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez

Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedającego.

9. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku

kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową

10. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani

wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić

reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Sprzedającemu.

11. Kupujący wyraża zgodę do nieograniczonego ( w tym czasowo, ilościowo i terytorialnie) rozpowszechniania ( korzystania ) ze zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających produkt Kupującego w celach marketingowych oraz ofertowych .

12. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 03.01.2022r.

 1.Postanowienia ogólne

 

1.  Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży dostawy towarów oraz usług, których sprzedawcą jest:

Blyss Polska Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 17

46-320 Praszka

NIP: 751 176 10 34

wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  0000371606 dalej: „Sprzedający”).

2. Niniejsze OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę.

3. Niniejsze OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy (dalej: „Kupujący”) jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki

sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.

5. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają

pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakim zawierają uregulowania

odmienne niż niniejsze OWS.

6. Niniejsze OWS są publikowane są na stronie internetowej Sprzedającego: www.blyss.pl / autolawety.pl / speedcaravan.pl

 

2. Definicje

 

Użycie w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

1. Sprzedający – Blyss Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce (46-320 ) , przy ul. Fabrycznej 17 , nr KRS 0000371606 , nr NIP 751 176 10 34,

2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

3. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.

4. Produkty – rzeczy ruchome, towary i usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy

sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

5. Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście,

listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane

Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu,

sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.

6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zawarcie umowy

 

1. Informacje dotyczące towarów i usług, których sprzedawcą jest Sprzedający (dalej: „Produkty”)

przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej

Sprzedającego mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą Sprzedającego.

3. Kupujący może składać zamówienia pisemnie, także drogą elektroniczną.

4. Sprzedający składa Kupującemu ofertę w formie pisemnej ( e-mailem lub listownie).

5. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta w chwili otrzymania zamówienia przez

Sprzedającego, które w odniesieniu do istotnych warunków umowy nie odbiega w żadnym stopniu od oferty otrzymanej przez Kupującego.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym przez Kupującego a ofertą Sprzedawcy,

wiążące jest potwierdzenie zamówienia, które jest wystawiane i przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę, chyba że Kupujący odwoła zamówienie, w formie pisemnej (e-mailem), niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 1 dnia kalendarzowego od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

7. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:

Ø  Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,

Ø  Numer NIP,

Ø   Określenie wskazanego Produktu nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,

Ø   Ilość zamówionego towaru,

Ø   Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru Produktu.

8. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności Produktu, jak również niezgodności w szczególnych parametrach Produktu określonych w pierwotnym zamówieniu.

9. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po

uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

 

4. Cena

 

1. Cena za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży będzie każdorazowo określana w ofercie lub

umowie sprzedaży.

2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez Sprzedającego faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień umowy sprzedaży.

3. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie

4. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.

5. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

 

 

 

 

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu

umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Produktu, na

które Sprzedający nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług, itp.

7. Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od

towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

8. Ceny podawane przez Sprzedającego nie uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych ani innych ciężarów finansowych nałożonych na Produkty według prawa właściwego dla siedziby Kupującego.

9.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach sugerowanych w ofertach w przypadku wzrostu cen materiałów i surowców oraz zaistnienia innych, istotnych okoliczności mogących wpłynąć na wzrost kosztów wytworzenia produktów.

10. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.

11. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedającemu należą się odsetki za czas opóźnienia, chociażby

Sprzedający nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które

Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. Sprzedającemu należą się odsetki ustawowe, o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.

12. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym terminie.

13. Rozpatrywanie reklamacji odbywa się po wcześniejszym uregulowaniu całkowitej należności za produkt, usługę. 

 

5. Dostawa i transport Produktów

 

1. Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w ofercie lub potwierdzeniu

zamówienia.

2. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku:

Ø  wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego;

Ø  opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny;

Ø  nieudzielenia Sprzedającemu przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji umowy lub dostawy;

Ø   działania siły wyższej.

W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedającego do wznowienia dostawy.

3. Koszt i ryzyko transportu Produktów obciąża Kupującego.

4. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą na Kupującego z momentem wydania mu go przez Sprzedającego.

5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Produktu dokonać sprawdzenia zgodności

dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz

jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 1 dnia roboczego)

zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

6. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia Produktów, Sprzedający

ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.

7. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem Produktu z magazynu Sprzedającego, o czas dłuższy niż 7 (słownie: siedem) dni albo nie dokonał w uzgodnionym terminie odbioru Produktu w innym uzgodnionym miejscu, Sprzedający wezwie Kupującego, do odbioru Produktu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania.

8. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w pkt. 7 Sprzedający jest uprawniony do

oddania Produktu na przechowanie albo do przechowywania towaru we własnym magazynie, na koszt i

ryzyko Kupującego .

9. Koszty opłaty za bezumowne przechowywanie nieodebranego Produktu za każdy dzień przechowania – wynoszą 1000 zł netto ( słownie : tysiąc złotych netto ) .

 

6. Siła wyższa

 

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa).

2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Kupującego.

 

7. Kary umowne

 

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, w wysokości 20% ceny podwyższonej o należny podatek od towarów i usług. Zapłata kary umownej nie zwalnia Kupującego z obciążenia rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

&

POLITYKA JAKOŚCI

                         Polityka  Jakości

 

           Naszym głównym celem jest takie działanie, aby produkowane przez nas pojazdy były wysokiej jakości oraz w pełni zadawalały potrzeby i oczekiwania klienta, a załoga była świadoma tego, iż wysoka jakość jest decydującym czynnikiem trwałego powodzenia przedsiębiorstwa.

 

„JAKOŚĆ OD POCZĄTKU”

 

            Oznacza to w praktyce stosowanie przyjętych przez nas elementów systemu jakości od początku każdej czynności, w ramach swoich kompetencji, z pełną odpowiedzialnością za jakość.

            Do realizacji tych zadań wyznaczyliśmy sobie następujące cele:

-Ciągłe doskonalenie funkcjonującego w przedsiębiorstwie Systemu Zapewnienia Jakości;

-Stały kontakt z klientem i wychodzenie naprzeciw jego potrzebom oraz oczekiwaniom;

-Ciągły postęp techniczny i organizacyjny całego procesu produkcyjnego oraz personelu przedsiębiorstwa (korzystanie z dóbr techniki oraz szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje);

-Współpraca z dostawcami spełniającymi wymagania jakościowe (weryfikacja poddostawców, monitorowanie jakości dostaw);

-Rozwijanie wśród pracowników poczucia tożsamości z przedsiębiorstwem oraz odpowiedzialności za jakość poprzez łańcuch zależności pomiędzy klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

-ocenę ryzyk i szans biznesowych oraz na każdym etapie procesu z uwzględnieniem kontekstu organizacji tj . stron zainteresowanych potrzeb i oczekiwań

 

              Kierownictwo Przedsiębiorstwa BLYSS zapewnia ze zasady tej Polityki Jakości są zrozumiałe, wdrożone i przestrzegane przez wszystkich pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wytycznymi samochodów i naczep.

 

Lasowice Wielkie dn.19.12.2018 r                                                                                         

Producenci


 • BLYSS
 • AL-KO
 • Blyss